07/12/2023

Mua giúp cổ phần, thực hiện công việc một cách minh bạch vẫn bị tố lừa đảo

Các tài liệu từ Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (Công ty ĐTTM Dầu khí Nghệ An), các cơ quan, cá nhân liên quan như: văn bản thỏa thuận đầu tư, các chứng từ ngân hàng, biên bản đối chiếu, biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu, các đoạn ghi âm, tin nhắn điện thoại … cho thấy bà Lê Thị B. T. và bà Trần Thị Khánh T. quen biết nhau do đều là các doanh nhân nữ ở tỉnh Nghệ An.

Tháng 3/2019, bà Trần Thị Khánh T. đã nhờ bà Lê Thị B. T. mua gom cổ phần của Công ty CP ĐTTM Dầu khí Nghệ An và Công ty CP Havinland, đứng tên thay cho bà Trần Thị Khánh T. và toàn bộ kế hoạch đầu tư với cách thức thực hiện việc đầu tư chỉ được ghi nhận trong văn bản có tên “Thỏa thuận kế hoạch đầu tư” vào tháng 03/2019. Lý do bà Trần Thị T. hay người thân không trực tiếp đứng tên cổ phiếu mà phải nhờ bà Lê Thị B. T. (dù ban đầu bà Lê Thị B. T. không muốn).

Theo văn bản trên, trong giai đoạn 1, bà Trần Thị Khánh T. đầu tư “mua lại 2 Công ty” thông qua việc mua gom cổ phần. Như trước đây chúng tôi đã phản ánh, có 4 người ký tên vào văn bản gồm các bà Trần Thị Khánh T., Lê Thị B. T., Lê Thị K. Ng. và ông Trần Lương S.. Văn bản nói trên thể hiện rõ bà Lê Thị B. T. có trách nhiệm mua gom cổ phần, trích nguyên văn (Tên được viết tắt): “Bà: Lê Thị B. T. là người chịu trách nhiệm trước bà Trần Thị Khánh T. về số tiền bà T. đã góp vốn vào Công ty (quy thành cổ phần tại công ty CP Havi land) đứng tên 100% toàn bộ số tiền nêu trên cho Bà Trần Thị Khánh T.. Và cam kết rằng khi nào Bà Trần Thị Khánh T. có nhu cầu thì chuyển tên toàn bộ số Cổ phần này tại Công ty CP Hanvi land lại cho bà Trần Thị Khánh T.” Còn có một số đoạn khác cũng thể hiện các nội dung tương tự.

Các tài liệu cho thấy bà Trần Thị Khánh T. đầu tư mua cổ phần với mục đích kiểm soát Công ty ĐTTM Dầu khí Nghệ An, hoàn toàn không có bất kỳ thỏa thuận nào thể hiện việc mua dự án, hay nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên của Công ty ĐTTM Dầu khí Nghệ An.

Theo thỏa thuận trên, bà Lê Thị B. T. chỉ là người thay mặt bà Trần Thị Khánh T. thực hiện việc đầu tư bao gồm: đứng tên thay, mua gom cổ phần. Khi thực hiện thỏa thuận, bà Trần Thị Khánh T. đã chuyển tiền (16 lần). Dòng tiền đều qua hệ thống ngân hàng, qua nhiều tài khoản nên mọi việc được thể hiện rõ. Có một dòng vốn sau khi qua tài khoản trung gian tới Công ty ĐTTM Dầu khí Nghệ An và được giải ngân bằng tiền mặt nhưng có người của bà Trần Thị Khánh T. giám sát. Bà Lê Thị B. T. cho biết, toàn bộ số tiền đã chuyển đều được sử dụng đúng mục đích, đúng yêu cầu của bà Trần Thị Khánh T., mọi việc hoàn toàn minh bạch, không có góc khuất. Các tài liệu cho thấy bà Lê Thị B. T. không chiếm đoạt một đồng vốn của nhà đầu tư.