07/12/2023

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Năm 2020, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 408.448 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2019; huy động vốn tăng 16% đạt 334.636 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 15% đạt 306.122 tỷ. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 3.268 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019.

SHB mới đây đã hoàn thành việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nâng tổng số vốn điều lệ tại ngày 6/5/2020 lên 17.558 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết, trong quý 3 và quý 4 năm nay, SHB sẽ tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ 10%. Theo đó, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 19.313 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại đại hội, SHB sẽ trình cổ đông thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của SHB sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE), Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chuyển đăng ký niêm yết, lựa chọn đơn vị tư vấn,…

SHB cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Quang Huy vì lý do cá nhân của ông Huy; miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hoạt và ông Nguyễn Hữu Đức và điều chỉnh cơ cấu của BKS. 3 thành viên của BKS mới sẽ là ông Phạm Hòa Bình, bà Lê Thanh Cẩm, bà Phạm Thị Bích Hồng.

Để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT, SHB cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, thay thế cho ông Đỗ Quang Huy. HĐQT SHB đã thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thị Hoạt vào vị trí này.