10/12/2023

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 của CTCP FPT, tuy bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, công ty vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021. Doanh thu thuần của FPT trong năm 2021 đã tăng gần 20% so với năm ngoái lên mức 35.657 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế cũng tăng 20% lên 6.335 tỷ đồng.

Trong cơ cấu lợi nhuận trước thuế của FPT, mảng phần mềm xuất khẩu chiếm tỷ lệ lớn nhất là 38,24%, đạt 2.483 tỷ đồng. Hiếm có công ty xuất khẩu nói chung nào ở Việt Nam có thể đạt được ngần đấy lợi nhuận.