07/12/2023

CTCP Đầu tư dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán TCH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm tài chính 2020-2021 (năm tài chính của Tài chính Hoàng Huy bắt đầu tư 1/4 và kết thúc vào 30/3 năm sau).

Tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 362 tỷ đồng, chỉ bằng 18,7% so với doanh thu 1.936 tỷ đồng đạt được quý 2 năm tài chính trước đó. Doanh thu của công ty giảm mạnh chủ yếu do giảm doanh thu từ kinh doanh bất động sản và doanh thu bán ô tô đầu kéo, linh kiện thu hồi. Ngoài ra không còn doanh thu từ mảng hợp đồng xây dựng.

Doanh thu tài chính trong quý đạt hơn 70 tỷ đồng, tăng gần 13 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí tài chính giảm được 16 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn hơn 5 tỷ đồng. Đặc biệt chi phí bán hàng giảm 36 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 17 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần 12 tỷ đồng, lên 22 tỷ đồng. Quý 2 năm nay Tài chính Hoàng Huy cũng không còn khoản lợi nhuận hơn 27 tỷ đồng ghi nhận từ các công ty liên doanh liên kết như cùng kỳ.